Get Adobe Flash player

 

นายนิรวิทธ์ วงษ์จรัส
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิ : ปทส.ครูเทคนิคไฟฟ้ากำลัง , ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หน้าที่พิเศษ : หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์ : 088-5517535

 

 

นายสมมาตร์ โพธิชัย
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิ : ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษ : สอนประจำแผนกวิชา
โทรศัพท์ : 089-7112265

 

นายวรรณกิจ เทศวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิ : ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษ : สอนประจำแผนกวิชา
โทรศัพท์ : 089-5736710

 

นายศรีจันทร์ พิมบุตร
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิ : ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า , กศ.ม.การบริหารการศึกษา
หน้าที่พิเศษ : สอนประจำแผนกวิชา
โทรศัพท์ : 081-8735805

 

นายสุระเดช ยานสุวรรณ์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิ : ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า , ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 089-7118573

 

 

นายสมหมาย วูวงศ์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิ : ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า , ค.อ.ม.ไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษ : หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
โทรศัพท์ : 084-4283541

 

นายธีรศักดิ์ ดิษฐสันเทียะ
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิ : ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษ : สอนประจำแผนกวิชา
โทรศัพท์ : 081-5923799

 

ดร.ตวงทรัพย์ จงใจภักดิ์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิ : ค.อ.ม.ไฟฟ้า , วท.ด.พลังงาน
หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานความร่วมมือ
โทรศัพท์ : 081-8736614

 

นายสุรเดช พิมประชาไชย
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิ : ปทส.ครูเทคนิคไฟฟ้ากำลัง , ค.อ.ม.ไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษ : สอนประจำแผนกวิชา
โทรศัพท์ : 081-9754801

 

นายประมลตรี ภูกิ่งพลอย
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิ : ปทส.ครูเทคนิคไฟฟ้ากำลัง , ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานพัสดุ
โทรศัพท์ : 099-9447578

 

นายเชิดชัย เฉิดจินดา
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิ : ปทส.ครูเทคนิคไฟฟ้ากำลัง , ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษ : สอนประจำแผนกวิชา
โทรศัพท์ : 087-2022300

 

นายโสภา พันธะลี
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิ : ปทส.ครูเทคนิคไฟฟ้ากำลัง , ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานทะเบียน
โทรศัพท์ : 087-2296231

 

นายชาญชัย อิ่มสิน
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิ : ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า , ค.อ.ม.ไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษ : สอนประจำแผนกวิชา
โทรศัพท์ : 081-7681029

 

 

 

นายเอกณัฐ พิมพิสัย
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิ : ปทส.ครูเทคนิคไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษ : สอนประจำแผนกวิชา
โทรศัพท์ : 088-7393060

 

นายณัฐพร ภูนาโท
ตำแหน่ง : ครู
วุฒิ : ปทส.ครูเทคนิคไฟฟ้ากำลัง,ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา
โทรศัพท์ : 089-6191252

 

นายสุนทร ดวงแก้ว
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิ : ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า , ค.อ.ม.ไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษ : สอนประจำแผนกวิชา
โทรศัพท์ : 083-3362495

 

นายเจนวิทย์ ทิพย์ศิริ
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิ : อส.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า , ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หน้าที่พิเศษ : สอนประจำแผนกวิชา
โทรศัพท์ :086-1739743

นายบุญเพ็ง สุธาธรรม
ตำแหน่ง : ครู
วุฒิ :ปทส.ครูเทคนิคไฟฟ้ากำลัง,ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา
โทรศัพท์ :098-8246432

 

นายพรประเสริฐ สำราญพงษ์
ตำแหน่ง : ครู
วุฒิ : ปทส.ครูเทคนิคไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษ : สอนประจำแผนกวิชา
โทรศัพท์ : 087-2349810

 

ผลงานวิชาการของครูนิรวิทธ์