Get Adobe Flash player

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้

เอกสารประกอบการสอน

ใบงาน

เฉลยแบบฝึกหัด

 1. ปกแผนการสอน
 2. คำนิยมจากผู้อำนวยการ
 3. คำนิยมรองผู้อำนวยการ
 4. คำนำ
 5. สารบัญ
 6. คำแนะนำการใช้
 7. จุดประสงค์ของหลักสูตร
 8. ตารางวิเคราะห์หลักสูตร
 9. คำอธิบายรายวิชา
 10. ตารางวิเคราะห์คำอธิบาย
 11. วิเคราะห์หัวข้อเรื่อง
 12. ตารางวิเคราะห์จุดประสงค์และสมรรถนะ
 13. ตารางวิเคราะห์เวลาเรียน
 14. การวัดและประเมินผล
 15. แผนการสอนที่ 1
 16. แผนการสอนที่ 2
 17. แผนการสอนที่ 3
 18. แผนการสอนที่ 4-1
 19. แผนการสอนที่ 4-2
 20. แผนการสอนที่ 4-3
 21. แผนการสอนที่ 5-1
 22. แผนการสอนที่ 5-2
 23. แผนการสอนที่ 6-1
 24. แผนการสอนที่ 6-2
 25. แผนการสอนที่ 7-1
 26. แผนการสอนที่ 7-2
 27. แผนการสอนที่ 8-1
 28. แผนการสอนที่ 8-2
 29. แผนการสอนที่ 9-1
 30. แผนการสอนที่ 9-2
 31. แผนการสอนที่ 10-1
 32. แผนการสอนที่ 10-2
 33. บรรณานุกรม
 1. ปกเอกสาร
 2. คำนิยมจากผู้อำนวยการ
 3. คำนิยมรองผู้อำนวยการ
 4. คำนำ
 5. สารบัญ
 6. คำแนะนำการใช้
 7. จุดประสงค์ของหลักสูตร
 8. ตารางวิเคราะห์หลักสูตร
 9. คำอธิบายรายวิชา
 10. ตารางวิเคราะห์คำอธิบาย
 11. วิเคราะห์หัวข้อเรื่อง
 12. ตารางวิเคราะห์จุดประสงค์และสมรรถนะ
 13. ตารางวิเคราะห์เวลาเรียน
 14. การวัดและประเมินผล
 15. หน่วยที่ 1-1
 16. หน่วยที่ 1-2
 17. หน่วยที่ 2-1
 18. หน่วยที่ 2-2
 19. หน่วยที่ 3-1
 20. หน่วยที่ 3-2
 21. หน่วยที่ 4-1
 22. หน่วยที่ 4-2
 23. หน่วยที่ 5-1
 24. หน่วยที่ 5-2
 25. หน่วยที่ 6-1
 26. หน่วยที่ 6-2
 27. หน่วยที่ 7-1
 28. หน่วยที่ 7-2
 29. หน่วยที่ 8-1
 30. หน่วยที่ 8-2
 31. หน่วยที่ 9-1
 32. หน่วยที่ 9-2
 33. หน่วยที่ 10-1
 34. หน่วยที่ 10-2
 35. บรรณานุกรม
 1. ปกใบงาน
 2. คำนิยมจากผู้อำนวยการ
 3. คำนิยมรองผู้อำนวยการ
 4. คำนำ
 5. สารบัญ
 6. คำแนะนำการใช้
 7. จุดประสงค์ของหลักสูตร
 8. ตารางวิเคราะห์หลักสูตร
 9. คำอธิบายรายวิชา
 10. ตารางวิเคราะห์คำอธิบาย
 11. วิเคราะห์หัวข้อเรื่อง
 12. ตารางวิเคราะห์จุดประสงค์และสมรรถนะ
 13. ตารางวิเคราะห์เวลาเรียน
 14. การวัดและประเมินผล
 15. ใบงานหน่วยที่ 1
 16. ใบงานหน่วยที่ 2
 17. ใบงานหน่วยที่ 3
 18. ใบงานหน่วยที่ 4
 19. ใบงานหน่วยที่ 5
 20. ใบงานหน่วยที่ 6
 21. ใบงานหน่วยที่ 7
 22. ใบงานหน่วยที่ 8
 23. ใบงานหน่วยที่ 9
 24. ใบงานหน่วยที่ 10
 25. บรรณานุกรม
 1. ปก
 2. คำนำ
 3. สารบัญ
 4. เฉลยแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ

ผลงานวิชาการของครูนิรวิทธ์