Get Adobe Flash player
> สอบมาตรฐานวิชาชีพระดับ  ปวช.3 ,ปวส.2   1 กุมภาพันธ์ 2560
> นำเสนอผลงาน วิชาโครงการ  ปวช.3 ,ปวส.2  8 กุมภาพันธ์ 2560
     
> สอบมาตรฐานV-NET ระดับ  ปวช.3 25 กุมภาพันธ์ 2560
> สอบมาตรฐานV-NET ระดับ  ปวส.2 26 กุมภาพันธ์ 2560
     
>  กำหนดการซ้อมรับใบประกาศนียบัตร  8 มีนาคม 2560
>  กำหนดการรับใบประกาศนียบัตร  9 มีนาคม 2560
     

ผลงานวิชาการของครูนิรวิทธ์